Welcome to Orchids

 

หลักการและหตุผล

 

กล้วยไม้เป็นพืชส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นพืชในกลุ่ม Product Championที่สามารถทำรายได้สูงและมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลการส่งออกกล้วยไม้ที่มีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของงานมาตรฐานและบริการตรวจพืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรในปี 2543 มีมูลค่า 1,765 ล้านบาท และเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นเป็น 1,806 ล้านบาท ในปี 2548 โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ญี่ปุ่น อเมริกา อิตาลี และเยอรมัน ตามลำดับ

จากภาวะการแข่งขันทางการค้าของโลกในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลงขององค์กรการค้าโลก (WTO) และการจัดทำเขตการค้าเสรีของไทย (FTA) ที่กำหนดให้ประเทศคู่ค้าต้องลดการกีดกันทางการค้าโดยวิธีการกำหนดกำแพงภาษีและโควต้าการนำเข้า แต่อย่างไรก็ตามประเทศผู้นำเข้าที่มีความได้เปรียบในประสิทธิภาพทางการผลิตและมีอำนาจการซื้อสูงได้ กำหนดการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (non-tariff barrier) โดยเน้นเรื่องมาตรฐานและคุณภาพสินค้า การผลิตที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขอนามัย และนอกจากนั้นบางประเทศยังมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้ามากขึ้นด้วย โดยเฉพาะดอกกล้วยไม้ของไทยที่ต้องประสบปัญหาเรื่องโรคและแมลงระบาด ผลผลิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ รวมถึงการปรับตัวของระวางในการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของประเทศไทยเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดำเนินธุรกิจส่งออกจะต้องผลิตสินค้าให้คุณภาพดีภายในต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกสินค้าประเภทเดียวกันได้ 

ดังนั้นการสำรวจข้อมูลดอกกล้วยไม้ของประเทศไทยทั้งระบบตั้งแต่ข้อมูลเส้นทางการผลิตภายในประเทศ เครือข่ายข้อมูลแหล่งผลิตเกษตรกรและผู้ประกอบการ ปริมาณและราคาการผลิต เส้นทางการตลาดในประเทศ แล้วนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่มีการผสมผสานข้อมูลด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้อ้างอิงกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างระบบฐานความรู้ทางเศรษฐกิจที่ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริงที่เอื้อต่อการพัฒนาการตลาดเชิงรุก ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการการสงออกได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการธุรกิจดอกกล้วยไม้ทุกระดับชั้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.   เพื่อศึกษาข้อมูล และสำรวจเส้นทางการผลิต การตลาด และการส่งออกดอกกล้วยไม้ของประเทศไทย

2.      เพื่อจัดทำศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับดอกกล้วยไม้เชิงพาณิชย์ สำหรับประกอบการวิเคราะห์ตัดสินใจในการบริหารจัดการ และนำไปสู่การวิเคราะห์หาตลาดใหม่ในที่มีศักยภาพในอนาคต

3.      เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการขยายโอกาสทางการตลาดและการประกอบธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไปในอนาคต

 

ขอบเขตการวิจัย

พื้นที่ที่ทำการศึกษา เป็นพื้นที่เพาะปลูกกล้วยไม้เชิงการค้าเพื่อการส่งออกในเขตภาคกลาง และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น กรุงเทพมหานคร  นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี นนทบุรี อยุธยา ชลบุรี  และปทุมธานี เป็นต้นขอบเขตการวิจัย  เส้นทางการสำรวจหลัก ครอบคลุมข้อมูล 3 ด้านคือ เส้นทางการผลิต การตลาด และการส่งออกกล้วยไม้ของประเทศไทย

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไปออนไลน์