ข้อมูลการผลิต PDF  | พิมพ์ |

แหล่งปลูก

สำหรับพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศตั้งปี 2531 จนถึงปัจจุบันค่อนข้างคงที่โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 12,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ใกล้เคียงแหล่งน้ำ ตลาด และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก และปัจจุบันพื้นที่ปลูกกล้วยไม้มีแนวโน้มจะย้ายจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น เนื่องจากราคาที่ดินสูง และมีปัญหามลภาวะของน้ำและอากาศ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของกล้วยไม้

 

พันธุ์กล้วยไม้ที่นิยมปลูกเป็นการค้า

พันธุ์กล้วยไม้ที่นิยมปลูกเป็นการค้า ได้แก่

(1) สกุลหวาย (Dendrobium sp.) ได้แก่ สีม่วง พันธุ์มาดามปอมปาดัวร์ สีขาว พันธุ์วอลเตอร์โอมาย แจกเกอลีนโทมัส สีชมพู พันธุ์อินทวงศ์ แพนด้า ซีวาร์ ซอนเนีย และสีเหลือง พันธุเกษมโกลด์

(2) สกุลอะแรนด้า (Aranda sp.) ได้แก่ พันธุ์คริสติน

(3) สกุลอะแรนเธอรา (Aranthera sp.) ได้แก่ พันธุ์เจมส์สตอรไอ

(4) สกุลอะแรคนิส (Arachnis sp.) ได้แก่ พันธุ์แม๊กกี้อุย

(5) สกุลออนซิเดียม (Oncidium sp.) ได้แก่ พันธุ์โกลเด้นโชว์เวอร์ โกรเวอร์แรมเซย์

(6) สกุลแวนด้า (Vanda sp.) ได้แก่ พันธุ์รอทไซล์เดียนา แซนเดอรานา วิรัตน์

(7) สกุลม็อคคาร่า (Mokara sp.) ได้แก่ พันธุ์จักก๊วน พรรณี

(8) สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium sp.) ได้แก่ พันธุ์ Valley Knight “Vanessa” Floripink ‘Feline’

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่

จากข้อมูลหนังสือสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2547 เป็นเล่มที่ 46 ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รายงานเกี่ยวกับเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลิตผลต่อไร่ ระหว่างปี 2537-2547 ของกล้วยไม้ พบว่าเนื้อที่การเก็บเกี่ยวกล้วยไม้รวมทั้งประเทศมีปริมาณเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในปี 2547 มีเนื้อเก็บเกี่ยว19,784 ไร่ ผลผลิต 43,932 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 2,221 กิโลกรัม ซึ่งเพิ่มจากปี 2546 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวปริมาณ 19,562 ไร่ และผลผลิต 43,247 ตัน มีผลผลิตต่อไร่เป็น 2,211 กิโลกรัม

โดยประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการปลูกกล้วยไม้เมืองร้อน และสามารถส่งออกได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีแหล่งปลูกคือ นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ราชบุรี นนทบุรี อยุธยา กาญจนบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ สระบุรี สุพรรณบุรี สงขลาภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชลบุรี (ที่มา : ข้อมูลงานค้นคว้าวิจัย สถาบันวิจัยพืชสวนและ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

 

สถานภาพการผลิตกล้วยไม้ในภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับพื้นที่ภาคกลางพบว่าเนื้อที่การเก็บเกี่ยวกล้วยไม้ในปี 2546 พบว่าปริมาณเนื้อที่เก็บเกี่ยวมีปริมาณ 19,112 ไร่ ได้ผลผลิต 42,402 ตันและมีผลผลิตต่อไร่เป็น 2,219 กิโลกรัม และจังหวัดที่มีปริมาณการเก็บเกี่ยวกล้วยไม้มากที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,951 ไร่ ได้ผลผลิต 13,783 ตัน มีผลผลิตต่อไร่ 2,316 กิโลกรัม รองลงมาคือจังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,187 ไร่ ได้ผลผลิต 10,024 ตัน มีผลผลิตต่อไร่ 2,394 กิโลกรัม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,378 ไร่ ได้ผลผลิต 7,621 ตัน มีผลผลิตต่อไร่ 2,256 กิโลกรัม จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,913 ไร่ ได้ผลผลิต 3,288 ตัน มีผลผลิตต่อไร่ 1,719 กิโลกรัม ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่น้อยที่สุดคือ จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 11 ไร่ ได้ผลผลิต 18 ตัน มีผลผลิตต่อไร่ 1,636 กิโลกรัม

 

มาตรฐานคุณภาพกล้วยไม้

(1) สกุลหวาย

ลักษณะ

ชั้นพิเศษ

(Extra)

ชั้นหนึ่ง (I)

ชั้นสอง (II)

ชั้นสาม (III)

ความยาวช่อดอก (..)

ไม่น้อยกว่า 55

ไม่น้อยกว่า 45

ไม่น้อยกว่า 35

ไม่น้อยกว่า 30

จำนวนดอก/ช่อ

ไม่น้อยกว่า 12

ไม่น้อยกว่า 10

ไม่น้อยกว่า 8

ไม่น้อยกว่า 6

จำนวนดอกบาน/ช่อ

ไม่น้อยกว่า 7

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 5

ไม่น้อยกว่า 4

(2) สกุลออนซิเดียมพันธุ์โกลเด้นชาวเวอร์ (Golden Shower)

ลักษณะ

ชั้นพิเศษ

(Extra)

ชั้นหนึ่ง (I)

ชั้นสอง (II)

ความยาวช่อดอก (..)

ไม่น้อยกว่า 70

ไม่น้อยกว่า 50

ไม่น้อยกว่า 40

จำนวนดอกบาน/ช่อ

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของดอกทั้งหมด

(3) สกุลอะแรนด้าและม็อคคาร่า

ลักษณะ

ชั้นพิเศษ

(Extra)

ชั้นหนึ่ง (I)

ชั้นสอง (II)

ความยาวช่อดอก (..)

ไม่น้อยกว่า 60

ไม่น้อยกว่า 40

ไม่น้อยกว่า 30

จำนวนดอกบาน/ช่อ

ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของดอกทั้งหมด

(4) สกุลแวนด้า

ลักษณะ

ชั้นพิเศษ

(Extra)

ชั้นหนึ่ง (I)

ชั้นสอง (II)

ความยาวช่อดอก (..)

ไม่น้อยกว่า 50

ไม่น้อยกว่า 40

ไม่น้อยกว่า 25

จำนวนดอก/ช่อ

ไม่น้อยกว่า 12

ไม่น้อยกว่า 9

ไม่น้อยกว่า 7

จำนวนดอกบาน/ช่อ

ไม่น้อยกว่า 9

ไม่น้อยกว่า 7

ไม่น้อยกว่า 5