คณะผู้วิจัยของโครงการ PDF  | พิมพ์ |

รายนามผู้วิจัย

สถานที่ติดต่อ

นางยุพา มงคลสุข

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-9428600-3 ต่อ 301

โทรสาร : 02-562-0338

ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-9428600-3 ต่อ 103

โทรสาร : 02-562-0338

นางฤดี ธีระวนิช

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-9428600-3 ต่อ 504

โทรสาร : 02-562-0338

นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-9428600-3 ต่อ 213

โทรสาร : 02-562-0338

นางสาวรัชนก  แสงเพ็ญจันทร์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-9428600-3 ต่อ 213

โทรสาร : 02-562-0338

นางกัณทิมา โอชารส

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-9428600-3 ต่อ 213

โทรสาร : 02-562-0338

ดร. วีระภาส คุณรัตนศิริ

ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-942-8372  ภายใน 1399

โทรสาร : 02-942-8108

ดร. ภูวเดช  โหหาเรือง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

188 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งศุขาลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทร : 038352381

นางสาวพิมพรรณ สุจารินพงศ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

188 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งศุขาลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทร : 038352381

นางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

188 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งศุขาลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทร : 038352381